Language  thai engสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
 


 
 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า

 

ช่วงที่ 1 :                ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ : สร้างวิสัยทัศน์ผู้นำ

                             28 – 30 มกราคม 2557 (3 วัน)

                             ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี


 

 หัวข้อรายวิชา

1.  ปฐมนิเทศแนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้

2.  การสร้างผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ที่ กฟผ.

3.  Leading People

4.  Mind Mapping สำหรับผู้บริหาร และการวางแผนโครงการเชิงนวัตกรรม

5.  Creative Thinking and Value Creation และการออกแบบโครงการเพื่อการพัฒนา กฟผ. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

6.  การเลือกหัวข้อโครงการแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

7.  ผลกระทบของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นต่อนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคตของ กฟผ.

8.  ภาวะผู้นำและประสบการณ์การบริหารงานของข้าพเจ้า                                

 9.  จากแนวคิดทางการตลาดสู่การปรับใช้กับการทำงานของ กฟผ.
10.การบริหารความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองและเทคนิคการตัดสินใจของผู้บริหารมืออาชีพช่วงที่ 2 :                 กิจกรรมรักษ์กาย ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี  (สามเสน) กรุงเทพฯ 

                               ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี   

                               และกิจกรรม CSR: เยี่ยมชุมชนเข้มแข็ง: ชุมชนคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

                              10 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 (4 วัน)


 
หัวข้อรายวิชา

1.ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง “นวัตกรรมชุมชน”

   เสวนาเชิงวิชาการ: แบ่งปันองค์ความรู้ของ กฟผ. สู่ ชุมชน

2.  ดูงาน เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในครัวเรือน Model “นวัตกรรมชุมชน” ญี่ปุ่น-ไทย ไม่ต่างกัน
-      บ่อแก๊สเป็นมากกว่าพลังงาน
-      ธนาคารขยะ ธนาคารที่ไม่ได้เน้นเรื่องเงิน
-      สถาบันการเงิน ที่มีคุณธรรมและความดีเป็นต้นทุน

3. HR for Non HR และการปรับใช้กับงาน CSR ของ กฟผ.

4. ปาฐกถาพิเศษ : วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี

5. Networking Capital กับการพัฒนาเพื่อประชาชน

6. เรียนรู้เกี่ยวกับวัดกับการพัฒนา และบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน  เรื่องหลักธรรมของผู้นำ และ  เรื่องผู้นำกฟผ. กับการสร้างทุนทางเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง


 

ช่วงที่ 3 :                กิจกรรมรักษ์ใจ

                              และ ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่: ผู้นำและการสร้างความเป็นเลิศ

                              18 – 21 มีนาคม 2557 (4 วัน)

                              ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จ.นนทบุรี


 
หัวข้อรายวิชา


1. นวัตกรรมทางสังคมเพื่อชุมชน (Social Innovation)  กับการทำงานของ กฟผ.

2. เทคนิคการสื่อสารกับสื่อสารมวลชน

3. Managing Self Performance

4. "ธรรมาภิบาล" ของ กฟผ.

5. TQM/SEPA: ความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กฟผ.  

6. ผู้นำกับการสร้างทุนทางจริยธรรมในองค์กร

7. ประสบการณ์การเรียนรู้ในรุ่น 2 ของข้าพเจ้า กับการปรับใช้เพื่อการบริหาร กฟผ. ในยุคที่โลกเปลี่ยน

8. เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย..ผลกระทบและการปรับตัวของ  กฟผ.

9. เศรษฐศาสตร์พลังงาน

10. ทิศทางเศรษฐกิจไทย...กับการปรับตัวของกฟผ.

11. แนวคิด Blue Ocean กับการทำงานของ กฟผ. และการปรับใช้เพื่อสร้างโครงการแบบนวัตกรรมของ กฟผ.

12.  High Performance Organization ที่ กฟผ.
 
                                       

ช่วงที่ 4 :                ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่: ภาพลักษณ์องค์กร

                             ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

                             29 – 30 เมษายน 2557 (2 วัน)


 
หัวข้อรายวิชา


1. ธรรมชาติบำบัดปรับชีวิต เปลี่ยนอาหาร หลักการแพทย์พอเพียง

2. วารีบำบัด สร้างเสริมสุขภาพ

3. วิเคราะห์ประเด็นท้าทายสำหรับ กฟผ.
    (วัฒนธรรมองค์กร/การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและลูกค้าและ Steak holder)

4. กฟผ.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

5. Activities & Game Simulations : EGAT LEADER & TEAMWORK

6. ผู้นำ – วัฒนธรรมองค์กร – การบริหารการเปลี่ยนแปลง

7. บุคลิกภาพของนักบริหารยุคใหม่

8. จากประสบการณ์การทำงานที่ ป.ป.ช. สู่การปรับใช้ที่ กฟผ.

9.  Art & Feeling of Presentation and Effective Public Speaking

10. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กฟผ.
 

 

ช่วงที่ 5 :               ผู้นำแห่งทศวรรษใหม่: ผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร

                             และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

                             19 – 21 พฤษภาคม 2557 (3 วัน)

                             ณ ศูนย์ฝึกอบรม บางปะกง************************************************
หมายเหตุ  :  หัวข้อสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ